วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายเกชา นนตา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายประดิษฐ์ พานิช เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอบรบือ พร้อมด้วยผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารเคี้ยวเอื้อง ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับและรับฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านโคนม จากประเทศนิวซีแลนด์ ที่ ฟาร์มรักษ์ ของ นายธารารัตน์ ร่มแก้ว ในพื้นที่อำเภอบรบือ