“ปศุสัตว์มหาสารคาม บูรณาการหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ ประชุมกำหนดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุอุปกรณ์การเกษตร โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จังหวัดมหาสารคาม”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม บูรณาการฝึกอบรมสัมมนา เกษตรกรโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กรมปศุสัตว์ กับ ธ.ก.ส.”

"ปศุสัตว์มหาสารคาม ขับเคลื่อนโครงการยกระดับแบบแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด"

“อบรมเกษตรกรภายใต้ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ขับเคลื่อนและกำหนดแนวทางสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการเลี้ยงแพะ เป็นอาชีพทางเลือกในพื้นที่”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ประชุมเตรียมพร้อมดำเนินโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด”

เนื้อหาอื่นๆ...