“ปศุสัตว์มหาสารคาม บูรณาการฝึกอบรมสัมมนา เกษตรกรโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กรมปศุสัตว์ กับ ธ.ก.ส.”

“ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำหัวหน้าส่วนราชการ ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก.พื้นที่ อ.ยางสีสุราช”

“อบรมเกษตรกรภายใต้ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม บูรณาการหน่วยงาน ฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ 2564"

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ประชุมเตรียมพร้อมดำเนินโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต4 นำเสนอข้อมูลเกษตรกร ดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) แห่งชาติ ปี 2564”/p>

เนื้อหาอื่นๆ...