วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายเกชา นนตา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอวาปีปทุม ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมกลุ่ม/หมู่บ้านที่มีผลการดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริดีเด่น ระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ณ กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ธคก.บ้านกุดนาดี ตำบลหนองแสน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
"ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"