ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม บูรณาการเตรียมการประกวด เกษตรกร (อาชีพเลี้ยงสัตว์) ดีเด่น ระดับเขต ๔./p>

ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม บูรณาการประชุมชี้แจงกลุ่มเกษตรกรโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่องฯตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์กับ ธ.ก.ส./p>

16 มกราคม 2563 นายอนุรักษ์ ถาบุตร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมการฝึกอบรมมาตรฐานกรรมการตัดสินการประกวดสัตว์ หลักสูตร "มาตรฐานการตัดสินการประกวดแพะ" ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2563

ปศุสัตว์มหาสารคาม บูรณาการ อบต.ขับเคลื่อนโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ สร้างต้นแบบการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม