“ปศุสัตว์เขต ๔ ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม มอบปัจจัยการผลิตและอุปกรณ์ มุ่งเป้าหมายการปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน โครงการแปลงใหญ่โคนม กรมปศุสัตว์ ปี 2564”

“ปศุสัตว์เขต ๔ ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการธนาคารโค-กระบือฯ และมอบปัจจัยการผลิตโครงการ คทช.”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม นำเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ ร่วมประชุมสัมมนาโครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ปี 2564”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม มอบพันธุ์สัตว์และปัจจัยการผลิต มุ่งส่งเสริมพัฒนาอาชีพเลี้ยงสัตว์ โครงการ คทช.ปี 2564”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม จับมือพาณิชย์มหาสารคาม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพการตลาดโคเนื้อ จ.มหาสารคาม รุ่นที่ 1”

More Articles ...