วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายฉัตรชัย สารศาสตร์บัญชา ปศุสัตว์อำเภอชื่นชม เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยา เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กรณีตายในเขต อบค.ชื่นชม อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายวิรัตน์ ดอนนอก นายอำเภอชื่นชม เป็น ประธาน ณ ห้องประชุม อบต.ชื่นชม อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกร เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกร ๗ ราย จำนวนโคเนื้อ ๗ ตัว กรณีการระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Diseas : LSD) เป็นเงินจำนวน ๖๖,๐๐๐ บาท โดยใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด