วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 30/2564โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีคณะกรรมการฯ และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ ทุกอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมทั้งได้มีการ VDO Conference ถึงนายอำเภอ ทุกอำเภอ ในจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมรับฟังการประชุม เพื่อรับทราบสถานการณ์และผลการควบคุมดูแลโรค COVID-19, ผลการบริหารจัดการวัคซีน COVID-19 จังหวัดมหาสารคาม การจัดตั้งศูนย์พักคอย/Community Isolation/ โรงพยาบาลสนาม/ Home Isoiation และร่วมพิจารณามาตรการป้องกัน ควบคุมโรค,จัดกิจกรรมของส่วนราชการ และการบริหารจัดการวัคซีน เป็นต้น