วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายพีรศักดิ์ ไชยชนะแสง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และปู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดรัง ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้รับงบประมาณจากกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2564 ให้ก่อสร้างจำนวน 1 หลัง ซึ่งผลการติดตาม พบว่า ผู้ประกอบการรับจ้างได้ดำเนินงานจ้างเสร็จสิ้นลงแล้ว ขณะนี้ อยู่ในระหว่างส่งมอบงานและการตรวจการจ้างของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ต่อไป