วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนานพีระศักดิ์ ไชยชนะแสง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์และนายอภิชิต แก้วสมศรี เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพการตลาดโคเนื้อ จ.มหาสารคาม รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดโดยสำนักพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม แก่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการโคเนื้อ ในพื้นที่ จ.มหาสารคาม รวม 30 คน ซึ่งมีนายธัญฯวัฒน์ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิด ณ ห้องโกสัมพี โรงแรมตักศิลา เขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ สำนักพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับสำนักปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้บูรณาการเพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพตลาดโคเนื้อของหวัดมหาสารคาม เพื่อเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงและเพิ่มมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ให้เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด ต่อไป ครั้งได้รับเกียรติ์จาก ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) จังหวัดมหาสารคาม จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยายตลอดหลักสูตร