วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมพิธีมอบพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น จำนวน 500,000 ตัว โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการมหาสารคาม เป็นประธาน และมีนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  หัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เข้าร่วมในพิธีฯ ณ บริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม ตำบลแกงเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อการมีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ พร้อมนี้ได้มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กับผู้นำชุมชนของอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เพื่อนำไปปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะของหมู่บ้าน ต่อไป