วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม โดยได้ร่วมประชุมและชี้แจงแนวทางการควบคุม ป้องกัน การรักษา การเยียวยาโรคลัมปี สกิน ในโค - กระบือ แก่ผู้แทนสถาบันเกษตรกร และผู้อำนวยกลุ่มงานวิชาการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ไปยังสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รวมจำนวน 25 แห่ง ทั้งนี้ จังหวัดมหาสารคามมีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ที่ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ- โคนม ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคลัมปี สกิน ประเภทสหกรณ์การเกษตร จำนวน 22 แห่ง มีจำนวนสัตว์ป่วย 15,583 ตัว, สัตว์ตาย 188 ตัว /เกษตรกรรวม 6,405 ราย และประเภทกลุ่มเกษตรกรได้รับผลกระทบฯ จำนวน 22 แห่ง มีจำนวนสัตว์ป่วย 1,167 ตัว, สัตว์ตาย 23 ตัว / เกษตรกร 470 ราย ที่ผ่านมา ทางสหกรณ์/กลุ่มสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ได้ให้ความช่วยเหลือสมาชิกในเบื้องต้น ได้แก่ 1) กรณีสัตว์ป่วย ให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสด ตัวละ 100 บาท, 2) กรณีสัตว์ตาย ให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสด ตัวละ 1,000 บาท และ 3) ช่วยเหลือเป็นครัวเรือน ๆ ละ 500 - 2,000 บาท ขึ้นอยู่กับความเสียหาย เป็นต้น