วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ในฐานะคณะอนุกรรมการฯ ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในที่ประชุม ในการประชุมครั้งนี้ มีการรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย/โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม รายงานผลการดำเนินงาน ๑) โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒) โครงการเพิ่มศักยภาพการใช้ทรัพยากรน้ำตามแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืนในโรงเรียนต้นแบบศูนย์เรียนรู้ขยายผลเพื่ออาหารกลางวัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดมหาสารคาม ๓) โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดมหาสารคาม (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)