วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอนาเชือก ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติงานด้านการควบคุมการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์และการเคลื่อนย้ายสัตว์ ณ ตลาดนัดค้าสัตว์บ้านหนองกุง-กระต่าย ต.หนองกุง อ.นาเชือก ทั้งนี้ ตลาดได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อโควิด - 19 ของกระทรวงสาธารณสุข และโรคลัม สกิน ในโค-กระบือ ของกรมปศุสัตว์ เวลา ๑๐.๐๐ น. ตรวจเยี่ยมศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแพะมาตรฐานสต็อกโฮล์ม บ้านหัวเข่าแตก ต.หนองเรือ อ.นาเชือก ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ และในฟาร์มยังให้บริการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากแพะอีกด้วย