วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค - กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ บ้านหนองหล่มใหญ่ ต.ดอนหว่าน อ.เมือง จ.มหาสารคาม แก่เกษตรกรที่ได้รับคัดเลือก จำนวน ๓ ราย ทั้งนี้ ได้มอบสัญญายืมโค - กระบือให้แก่เกษตรกรยืมเลี้ยงเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ