วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ต. กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธ์ุกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 11 และ 12 พร้อมคณะ ได้ประชุมการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ และติดตามและขับเคลื่อนโครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 1 ณ ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยนายนพดล พินิจปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฯในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการต่าง ๆ และโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในสังกัดจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุม