วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ นายพรชัย พิมดา ปศุสัตว์อำเภอนาเชือก กลุ่มสุขภาพสัตว์ , กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนปอพานพิทยาคม ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งหน่วยงานราชการต่างๆ และมอบกรรมสิทธิ์ หนังสือสัญญาโค- กระบือ โครงการธนาคารโค กระบือฯ จำนวน ๓๐ ราย ในงานมีแจกเวชภัณฑ์ มีเกษตรกรเข้ารับริการ ๑๖๒ ราย มีบริการทำหมันสุนัข แมว สุนัข ๑๒ ตัวเพศผู้ ๖ ตัว เพศเมีย ๖ ตัว แมว ๘ ตัว เพศผู้ ๖ ตัวเพศเมีย ๒ ตัว รวมทั้งหมด ๒๐ ตัว