วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเรื่อง “การสร้างภูมิคุ้มกัน FMD ในยุค FTA” ตามที่คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับบริษัทออคต้าเมมโมเรียล จำกัด จัดขึ้นวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรผู้ประกอบการควรเร่งยกระดับมาตรฐานการผลิตโคและผลิตภัณฑ์ เพื่อเตรียมรับการแข่งขันที่กำลังเกิดขึ้นในภาวะการแพร่ระบาดของโรคแากและเท้าเปื่อย (FMD) ที่ทำให้เกษตรกรผู้ประกอบการเสียโอกาสในการตลาด ในขณะที่การแข่งขันสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการสัมมนา และ ผศ.น.สพ.ดร.มนกานต์ อินทรกำแหง คณบดีคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมฯ เป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม, หน่วย Herd health unit, HHU สำนักงานปศุสัตว์เขต 4, ฝ่ายผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์, คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, สหกรณ์โคนม และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ เป็นต้น