วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานหารือเพื่อระดมสมองตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และซักซ้อมมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร กับตัวแทนผู้ประกอบการภาคเอกชนในพื้นที่ ได้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ, บริษัท เบทาโกร จำกัด และบริษัท หมูอินเตอร์ฟาร์ม จำกัด เพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) และเพื่อให้เข้าใจและดำเนินการได้ถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ทั้งได้ มติที่ประชุมจะได้บูรณาการดำเนินการเชิงรุกร่วมกัน โดยจะเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการแก่ผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสีย ให้ทราบและดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ฯ ของกรมปศุสัตว์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม ป้องกันโรค ASF ในพื้นที่ ต่อไป