วันที่ 18 มีนาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองมหาสารคาม ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีนายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ และสัตวแพทย์หญิงอัญชลี คำใสย์ เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า การใช้วัคซีนและการควบคุมคุณภาพของวัคซีน (ระบบ Cold Chain) การบังคับสัตว์และการนำวัคซีนเข้าสู่ตัวสัตว์ รวมทั้งมอบหมายงานกิจกรรมต่างๆให้แก่อาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 60 ราย ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม