วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแผนการดำเนินงานเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้แจ้งแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดที่พบความเสี่ยงสูงมากต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และกำหนดวิธีการเพื่อป้องกันผลกระทบจากการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โดยมี น.ส.อัญชลี คำใสย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เป็นผู้ให้ความรู้ และมีปศุสัตว์อำเภอ 13 อำเภอร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม