วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุมซักซ้อมมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever; ASF ) และมาตรการเมื่อได้รับแจ้งหรือพบสุกรป่วยตายที่มีลักษณะอาการตามนิยามโรค ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้เป็นไปตามการยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ตามที่กรมปศุสัตว์สั่งการ โดยมีหัวหน้าด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม, หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์, หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์, หัวหน้ากลุ่มกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์, ปศุสัตว์อำเภอกันทรวิชัย, รก.ปศุสัตว์อำเภอนาดูน และเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมฯ