นที่ 17 มกราคม 2563 นายเศกสรรค์ สวนกูล ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกตรวจประเมินรับรองมาตรฐานฟาร์มสุกร หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices)(GAP)จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 ฟาร์ม ในเขตพื้นที่อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม