วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย สพ.ญ.ศุภธิดา ภิเษก หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติการ โดยมีนายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคาม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อทำหน้าคณะกรรมการประเมินผลงานและประเมินข้อเสนอแนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม จะได้บูรณาการแผนงานโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานสัตวแพทย์ของสำนักงานเทศบาลฯ ในงานต่าง ๆ ที่จะพัฒนาสนและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตรับผิดชอบ ตามบทบาทหน้าที่ของสำนักงานเทศบาลฯ ได้แก่ (1) งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์, (2) งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง หรือสัตว์ป่าที่นํามาเลี้ยง หรือสัตวผมที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ, (3) งานการระวังและรับผดิ ชอบโรคในกล่มุบุคคล ซึ่งประกอบอาชีพเสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์, (4) งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์, (5) งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า, (6) งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรําคาญจากสัตว์ และ (7) งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยกับงานด้านสัตวแพทย์ เป็นต้น ต่อไป