วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโกสุมพิสัย ออกตรวจประเมินรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ(ใหม่) เกษตรกรลูกเล้า บริษัทเบทาโกร จำกัด จำนวน 8 ฟาร์ม ในเขตพื้นที่ ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม