วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบรบือ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด เจ้าหน้าที่ผ่ายส่งเสริมคุณภาพน้ำนมดิย บริษัท ดัชมิล จำกัด และ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU โคกก่อ) ออกตรวจประเมินรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม (ใหม่) จำนวน 4 ฟาร์ม และ ต่ออายุจำนวน 8 ฟาร์ม รวม 12 ฟาร์ม ในเขตพื้นที่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม