วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโกสุมพิสัย ออกตรวจประเมินรับรองต่ออายุมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ จำนวน 7 ฟาร์ม ในเขตพื้นที่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม