"ปศุสัตว์จังหวัด ตรวจเยี่ยมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอฯและตรวจติดตามงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย"

"ปศุสัตว์จังหวัด ร่วมงานประกวดสัตว์พันธุ์ดีศรีบรบือครั้งที่ ๒ ภายใต้งานมันแกวเงินล้านและของดีอำเภอบรบือ ประจำปี ๒๕๖๕"

"ปศุสัตว์จังหวัด ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติงานด้านการควบคุมการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์และการเคลื่อนย้ายสัตว์ พร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแพะมาตรฐานสต็อกโฮล์ม"

"ปศุสัตว์จังหวัด ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติงานด้านการควบคุมการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์และการเคลื่อนย้ายสัตว์"

"ปศุสัตว์จังหวัด ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วน และนายอำเภอ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔"

“ประชุมชี้แจง และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 4”

More Articles ...