“ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมหารือขับเคลื่อนนโยบายเด็กสารคามบริโภคอาหารจำเป็น และโครงการลดการเผา Zero Bern”

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมกับสาธารณสุขมหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจสอบแผนการดำเนินงานตลาดโค - กระบือบ้านหัน อำเภอเมืองมหาสารคาม เตรียมความพร้อมเปิดตลาดนัดฯ ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.มหาสารคาม”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับ บ.คูโบต้ามหาสารคาม มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในพื้นที่ อ.กันทรวิชัย และ อ.เมืองมหาสารคาม”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ร.9”

div>"

“คณะกรรมการโรคติดต่อ จ. มหาสารคาม มีมติเห็นชอบเปิดตลาดนัดโค - กระบือ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร และกระตุ้นเศรษฐกิจ”

More Articles ...