“ปศุสัตว์จังหวัด ตรวจเยี่ยมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และติดตามงานตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ในพื้นที่อำเภอวาปีปทุม”

“ปศุสัตว์จังหวัด ตรวจเยี่ยมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และตรวจติดตามกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อำเภอกุดรัง”

“ปศุสัตว์จังหวัด ร่วมงานวันหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน ผู้ว่าฯพบหมอดิน"

“ปศุสัตว์จังหวัด ร่วมมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคสุกรในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม”

“ปศุสัตว์จังหวัด ตรวจเยี่ยมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และติดตามงานตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ในพื้นที่อำเภอยางสีสุราช”

"จังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาสินค้า ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม"

เนื้อหาอื่นๆ...