div>"

“คณะกรรมการโรคติดต่อ จ. มหาสารคาม มีมติเห็นชอบเปิดตลาดนัดโค - กระบือ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร และกระตุ้นเศรษฐกิจ”

div>"

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมประชุมหารือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพิ่มศักยภาพอาชีพปศุสัตว์กับ Depa”

div>"

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ประชุมข้าราชการในสังกัด และหน่วยงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ ครั้งที่ 6/2564 ขับเคลื่อนและบูรณาการงานด้านปศุสัตว์”

div>"

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และข้อมูล กชช.2ค จ.มหาสารคาม ปี 2564 เพื่อนำข้อมูลไปใช้วางแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชน”

div>"

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 6/2564 ขับเคลื่อนและบูรณาการทำงานในพื้นที่”

div>"

“ปศุสัตว์มหาสารคาม นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช”

เนื้อหาอื่นๆ...