“ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม จับมือสหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร ให้ช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจติดตามการก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดรัง หลังใหม่”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมพิธีมอบพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ประจำปี 2564”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.มหาสารคาม ครั้งที่ 30 /2564”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม จับมือพาณิชย์มหาสารคาม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพการตลาดโคเนื้อ จ.มหาสารคาม รุ่นที่ 2”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ปลูกผักสวนครัวในสำนักงาน ลดรายจ่ายให้เจ้าหน้าที่สู้ภัยโควิด-19”

เนื้อหาอื่นๆ...