"

“ปศุสัตว์มหาสารคาม เสนอแผนมาตรการสาธารณสุข เปิดตลาดนัดโค - กระบือบ้านหนองกุง อ.นาเชือก เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกษตรกร และกระตุ้นเศรษฐกิจ ต่อ คกก.โรคติดต่อ จ.มหาสารคาม”

"

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย จ.มหาสารคาม รับมอบภาระกิจช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์”

"

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ประชุมผู้ประกอบการตลาดนัดโค-กระบือ ชี้แจงซักซ้อมแนวทางการเคลื่อนย้ายสัตว์ของกรมปศุสัตว์ และมาตรการด้านสาธารณสุข ของ คกก.โรคติดต่อ จ.มหาสารคาม ในการขอเปิดตลาดนัดโค - กระบือ ในพื้นที่”

"

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย จ.มหาสารคาม รับมอบภาระกิจช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์”

"

“ปศุสัตว์มหาสารคาม จับมือศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาหารสัตว์มหาสารคาม สนับสนุนหญ้าอาหารสัตว์ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.เชียงยืน”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ประชุมข้าราชการในสังกัด และหน่วยงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ ครั้งที่ 5/2564 ขับเคลื่อนและบูรณาการงานด้านปศุสัตว”

เนื้อหาอื่นๆ...