"จังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาสินค้า ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม"

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ประชุมข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม และหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕”

"ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมชี้แจงประเด็นแนวทางการตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนการตรวจราชการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในเขตตรวจราชการที่ ๑๒ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting"

“ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม”

"ปศุสัตว์จังหวัด เข้าร่วมประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม (กอปภ.จังหวัดมหาสารคาม)ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕"

“ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม จัด Big cleaning day ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยกิจกรรม 5 ส ”

เนื้อหาอื่นๆ...