“ปศุสัตว์มหาสารคาม ลงพื้นที่ติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดแปลงใหญ่ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ สร้างช่องทางตลาด ภายใต้แนวคิด “คนมหาสารคามดื่มนมโคสารคาม”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมน้อมรำลึกพระคุณพ่อของแผ่นดิน (ร.9) ปลานิลสินในน้ำ”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.มหาสารคาม ครั้งที่ 35/2564”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม จับมือกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มหาสารคาม มอบเงินกู้ยืม 3,390,000 บาท ส่งเสริมและฟื้นฟูการเลี้ยงโค-กระบือ แก่กลุ่มเกษตรกร อ.ชื่นชม หลังประสบภัยพิบัติโรคลัมปี สกิน”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สก.ผู้เลี้ยงโคนมมหาสารคาม จำกัด เพื่อจับมือภาคีเครือข่ายส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคนม มุ่งผลิตน้ำนมคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม จับมือกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มหาสารคาม ส่งเสริมและฟื้นฟูการเลี้ยงโค-กระบือ หลังประสบภัยพิบัติโรคลัมปี สกิน”

เนื้อหาอื่นๆ...