“ประชุมชี้แจง และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 4”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ร.9”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมหารือขับเคลื่อนนโยบายเด็กสารคามบริโภคอาหารจำเป็น และโครงการลดการเผา Zero Bern”

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมกับสาธารณสุขมหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจสอบแผนการดำเนินงานตลาดโค - กระบือบ้านหัน อำเภอเมืองมหาสารคาม เตรียมความพร้อมเปิดตลาดนัดฯ ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.มหาสารคาม”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับ บ.คูโบต้ามหาสารคาม มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในพื้นที่ อ.กันทรวิชัย และ อ.เมืองมหาสารคาม”

เนื้อหาอื่นๆ...