“ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม แถลงข่าวสรุปผลดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาและผลการดำเนินงานป้องกัน-กำจัดการแพร่ระบาดโรคลัมปี สกิน (LSD)ในโค-กระบือ จังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2564”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.มหาสารคาม ครั้งที่ 36/2564”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จ.มหาสารคาม ครั่งที่ ๒/๒๕๖๔ พิจารณา(ร่าง)แผนพัฒนาการเกษตรฯ จ.มหาสารคาม ปี พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐”

“ปศุสัตว์มหาสารคามร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ยและเชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/ 2564”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ลงพื้นที่ติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดแปลงใหญ่ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ สร้างช่องทางตลาด ภายใต้แนวคิด “คนมหาสารคามดื่มนมโคสารคาม”

More Articles ...