“ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.มหาสารคาม ครั้งที่ 35/2564”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม จับมือกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มหาสารคาม มอบเงินกู้ยืม 3,390,000 บาท ส่งเสริมและฟื้นฟูการเลี้ยงโค-กระบือ แก่กลุ่มเกษตรกร อ.ชื่นชม หลังประสบภัยพิบัติโรคลัมปี สกิน”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สก.ผู้เลี้ยงโคนมมหาสารคาม จำกัด เพื่อจับมือภาคีเครือข่ายส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคนม มุ่งผลิตน้ำนมคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม จับมือกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มหาสารคาม ส่งเสริมและฟื้นฟูการเลี้ยงโค-กระบือ หลังประสบภัยพิบัติโรคลัมปี สกิน”

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด สภาเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม”

More Articles ...