วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายนางสาวศุภธิดา ภิเศก หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และนายอดิศร ดวงอ่อนนาม รก.ปศุสัตว์อำเภอเชียงยืน เข้าตรวจรับรองมาตรฐานศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์ ร่วมกับสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ และศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น ณ หมออี๊ดฟาร์ม บ้านเลขที่ 82 หมูที่ 4 ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม