วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2563 นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางสาวศุภธิดา ภิเศก หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม ได้ดำเนินการออกเก็บข้อมูลปริมาณน้ำนมดิบ และเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบจากถังนมรวมเช้าและเย็น จากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด สาขาเมือง และศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมมหาสารคาม จำกัด เพื่อรายงานปศุสัตว์เขต 4 และส่งตัวอย่างน้ำนมดิบตรวจคุณภาพที่ ศวพ.ขอนแก่น