วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายอดิสร ดวงอ่อนนาม รก.ปศุสัตว์อำเภอเชียงยืน และนายศักดา บุษผโชค สัตวแพทย์ชำนาญงาน กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าไปตรวจความพร้อมสถานที่และแผนงานการประกอบกิจการการฆ่าสัตว์ผู้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ของบริษัทเอ็มพีหมูสด จำกัด ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน และของนายทวีลาภ ปักกัง 32 หมู่ที่ 15 ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ตามที่ผู้ประกอบการทั้ง 2 ราย ได้ยืนขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์พร้อมแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 ก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ อนุมัติ ต่อไป