วันที่ 11-12 มกราคม 2564 นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ดำเนินการออกเก็บข้อมูลปริมาณน้ำนมดิบ และเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบจากถังนมรวมเช้าและเย็น จากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด สาขาเมือง และศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมมหาสารคาม จำกัด เพื่อรายงานปศุสัตว์เขต 4 และส่งตัวอย่างน้ำนมดิบตรวจคุณภาพที่ ศวพ.ขอนแก่น