วันที่ 22 มกราคม 2563 นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางสาวศุภธิดา ภิเศก หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) รายใหม่ จำนวน 3 แห่ง ณ อำเภอเชียงยืน จำนวน 1 แห่ง อำเภอชื่นชม จำนวน 1 แห่ง และอำเภอเมืองมหาสารคาม จำนวน 1 แห่ง