วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกันทรวิชัย ออกตรวจประเมินรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม (ใหม่) จำนวน 9 ฟาร์ม ในเขตพื้นที่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม