““ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรรมการโคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 16/2563 เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค COVID 19””/p>

““ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมพิธีแต่งงาน บิลบรบือ เกษตรกรผู้นำฟาร์มควายงามดอนมหา ขับเคลื่อนการส่งเสริมปศุสัตว์ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ””/p>

““ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564””/p>

“ปศุสัตว์มหาสารคาม รับโล่เชิดชูเกียรติการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีน ยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 ระดับดีเลิศ”/p>

““ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563””/p>

ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรรมการกิจกรรมประกวดและแข่งขันด้านเกษตรมงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด จ.มหาสารคาม ปี 2564

เนื้อหาอื่นๆ...